Menu
logotype
Prywatno?? i ciasteczka w naszych witrynach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 kwietnia 2013 11:01

Szanujemy prywatno?? naszych u?ytkowników i chcemy, aby korzystaj?c z naszych witryn czuli si? bezpiecznie. Poni?ej przedstawiamy nasz? Polityk? prywatno?ci odnosz?cy si? do tzw. plików Cookies. Dotyczy ona wszystkich witryn firmy MIKEL Piotr Miko?ajek.

Szanowny U?ytkowniku!

  1. Kiedy wchodzisz na nasz? stron?, na dysku Twojego komputera mog? by? zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwo?ujemy si? w naszych witrynach, np. pokazuj?c multimedia.
  2. Ciasteczka i podobne technologie u?ywane s? w witrynach internetowych przede wszystkim ze wzgl?du na wygod? u?ytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosowa? tre?ci i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwa?, a tak?e w celach statystycznych.
  3. Pliki ciasteczek wysy?amy wyj?tkowo. S?u?? one tworzeniu statystyk, które pomagaj? dostosowa? zawarto?? stron do oczekiwa? u?ytkowników, zapami?taniu preferowanego wygl?du stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu g?osowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez u?ytkownika kilkuetapowych czynno?ci (np. dodania artyku?u, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy równie? z ciasteczek s?u??cych dopasowaniu wy?wietlanych reklam do zainteresowa? odwiedzaj?cych witryny.
  4. Oprócz ciasteczek wysy?anych z naszego serwera za po?rednictwem naszych witryn, pliki cookies mog? by? wysy?ane tak?e z serwerów stron, do których si? odwo?ujemy, np. YouTube czy serwisów spo?eczno?ciowych.
  5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysy?anych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w ?aden sposób nie przetwarzamy.
  6. Ka?dy u?ytkownik mo?e zmieni? ustawienia dotycz?ce ciasteczek w u?ywanej przez siebie przegl?darce, w tym zupe?nie wy??czy? mo?liwo?? ich zapisywania. Je?li nie wy??czysz mo?liwo?ci zapisywania ciasteczek pochodz?cych z naszych witryn, oznacza to Twoj? zgod? na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  7. Je?eli zdecydujesz si? na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b?dzie mo?liwe korzystanie z niektórych tre?ci i us?ug udost?pnianych w naszych witrynach, w szczególno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci przegl?dania stron w naszych witrynach.

Jak wy??czy? ciasteczka?

Ka?dy u?ytkownik Internetu mo?e dostosowa? poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym ca?kowicie zablokowa? mo?liwo?? pozostawiania plików cookies. Zwi?ksza to poziom bezpiecze?stwa i ochrony danych, ale mo?e tak?e uniemo?liwia? niektóre funkcje, np. zalogowanie si? do witryny.

Informacje na temat ustawie? dotycz?cych ciasteczek w poszczególnych przegl?darkach dost?pne s? na poni?szych stronach: